Odporúčaná literatúra

05. November 2019
Rastislav Lukáč Orol

NA TOMTO MIESTE POSTUPNE DOPĹŇAME ODPORÚČANÚ LITERATÚRU PRE ZÁUJEMCOV O DEJINY SKAUTINGU.

Androvič, Štefan. Skautské lesné školy a kurzy na Slovensku. Banská Štiavnica : SNBP; SlSk – SÚLŠ, 1995. 24 s. ISBN 80-967462-2-7.
Androvič, Štefan. Skauting v Trenčíne (Od vzniku do násilnej likvidácie r. 1938). In Šišmiš, Milan (ed.). Trenčín : Vlastivedná monografia 2. Bratislava : Vyd. Alfa-press, 1997, s. 247-253.
Androvič, Štefan. Letecký skauting na Slovensku : historický prehľad. Bratislava : SlSk, 2002. 19 s. ISBN 80-968649-4-7.
Bučka, Peter. Skauting pod Tatrami. In Historická revue, 2007, roč. 18, č. 9, s. 40-42.
Hagara, Martin. Zlatý orol – ilegálna skautská organizácia v rokoch 1948 – 1956. In Historické rozhľady, 2012, roč. 7, s. 259-266.
Janísek, Štefan. Spomienky skautského vodcu. Žilina : vlast. nákladom, 1997. 42 s.
Janísek, Štefan. Spomienky skautského vodcu II. Žilina : vlast. nákladom, 1998(?). 44 s.
Janota, Peter – Mikloš, Jozef (eds.). Osobnosti skautingu na Slovensku (pdf). Bratislava : SlSk, 2013. 58 s. ISBN 978-80-89136-95-7.
Jízdný, Miroslav. Slovenská skautská symbolika. Bratislava : SlSk, 2003. 151 s. ISBN 80-89136-04-4.
Jízdný, Miroslav. Skautské odznaky na Slovensku. Košice : Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, 2016. 140 s. ISBN 978-80-972273-1-9.
Jízdný, Miroslav. Skautské rovnošatové odznaky. Bratislava : SlSk, Historická komisia, 2017. 196 s. ISBN 978-80-89776-10-8.
Macek, Alojz. Katolícki skauti na Slovensku. Bratislava : Ústredie SKS, 1938. 463 s.
Mikloš, Jozef. Samostatné alebo autonómne skautské organizácie na východnom Slovensku (1919 – 1949). Prešov : SlSk, Východoslovenská oblastná rada, 2005. 24 s.
Mikloš, Jozef. Stručný prehľad konfesijného skautingu na Slovensku (CD-ROM). Bratislava : SlSk, 2015. 62 s. ISBN 978-80-89776-00-9.
Mikloš, Jozef. Skauting, tŕňom v oku diktatúr. In Pamäť národa, 2016, roč. 12, č. 3, s. ?-?.
Mikloš, Jozef. S ľaliou v srdci : Sto rokov skautingu na východnom Slovensku. Prešov : SlSk, Východoslovenská oblasť; Historická komisia SlSk, 2017. 272 s. ISBN 978-80-89776-13-9.
Milla, Michal. Skauting, neprekonaný svetový fenomén. In Historická revue, 2007, roč. 18, č. 9, s. 38-39. ISSN 1335-6550.
Račko, Peter. Evanjelický skauting na Slovensku v medzivojnovom období. In Mladá veda 2009. Historické vedy, filozofia a etika. Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : UMB, Fakulta humanitných vied, 2009, s. 68-74.
Račko, Peter. Evanjelická a. v. skautská mládež na Slovensku v 1. ČSR. In České, slovenské a československé dějiny 20. století  V. Hradec Králové : Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2011, s. 171-183.
Rubeš, Václav (ed.). 75 rokov skautingu v Ružomberku (1921 – 1996) : Almanach. Ružomberok : 1. zbor SlSk, 1997. 114 s.
Šimková, Mária a i. 80 rokov skautingu v Prievidzi 1924 – 2004. Prievidza : SlSk, 14. zbor skautov a skautiek Watomika, 2004. 120 s. (pdf)

Contact Us

Návrat hore