Bibliografia skautingu na slovensku

Bibliografia skautingu na Slovensku obsahuje základný súpis „skautských slovacík“, t.j. všetky ucelené skautské práce slovenského pôvodu, hlavne monografie, príručky, odborné štúdie a články, záverečné práce a všetky možné samostatne vydané publikácie, ale i ucelene spracované rukopisy, so skautskou tematikou. Bibliografia by mala slúžiť pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú hlbšie zoznámiť s dejinami skautingu na Slovensku.
Do tejto bibliografie sú zaradené „skautské slovaciká“, ktoré spĺňajú štyri nasledujúce kritéria: 1. je to skautské literárne dielo alebo práca o skautingu, ktorá bola vydaná na Slovensku, 2. v prípade nevydaných rukopisov je miestom vzniku Slovensko alebo ich autorom je človek dlhodobo žijúci a pôsobiaci na Slovensku, 3. autorom práce o skautingu je Slovák, aj keď žije mimo územia Slovenska, 4. autorom diela môže byť aj tvorca inej ako slovenskej národnosti, no ten dlhodobo pôsobil (pôsobí) na Slovensku, resp. jeho práca má súvis so skautingom na území Slovenska. Spísané sú tu aj diela vydané mimo územia Slovenska, ale v rámci územia bývalého Československa (prípadne Uhorska). No iba za podmienky, že sa v týchto prácach nachádzajú informácie o štruktúrach skautingu na Slovensku, „skautovaní“ na Slovensku a skautoch z územia Slovenska.
V bibliografii úplne absentujú novinové články alebo články o skautingu z populárnych časopisov, či už skautských alebo neskautských. Práce, ktoré momentálne nevieme zaradiť do niektorej skupiny literatúry alebo práce vydané vydavateľstvom Slovenský skauting, ale netýkajúce sa priamo skautovania (napr. sprievodcovia po hradoch), sú spísané na konci zoznamu v časti Varia.

Rastislav Lukáč – Orol

Contact Us

Návrat hore