Archívna činnosť historickej komisie

Prirodzenou ambíciou Historickej komisie Slovenského skautingu (ďalej len HK) je vyhľadávanie, zhromažďovanie (prípadne zapožičiavanie) a v súčasnosti najmä digitalizácia skautských archívnych materiálov, zjednodušene povedané „skautských archiválií“.

Ide najmä o písomné pramene a obrazové pramene (fotografie), ktoré sú, po ich kritickom posúdení hodnovernosti a faktografického obsahu, základom pre „písanie“ dejín skautingu na Slovensku. Najväčší význam pre archiváciu majú písomnosti, ktoré vznikli a aj dnes vznikajú z administratívnej činnosti výkonných zložiek skautských organizácií, od družiny po náčelníctvo. Tie najvernejšie a často aj najpodrobnejšie dokladajú existenciu a konkrétnu činnosť skautských jednotiek v jednotlivých mestách a obciach Slovenska.

ELEKTRONICKÝ ARCHÍV

Historická komisia vytvára už niekoľko rokov najmä elektronický archív. Členovia HK, každý podľa miesta svojho pôsobenia a zamerania svojho bádania, aktívne vyhľadávajú, zachraňujú a digitalizujú skautské archiválie. Ide často o pozostalosti po významných i menej významných skautských činovníkoch, či už pôsobili na celoslovenskej alebo lokálnej úrovni, staré skautské časopisy, o zbierky zberateľov alebo sa niečo objaví na nejakej zberateľskej burze. Archívne fondy múzeí a štátnych archívov majú len výnimočne skautské archívne dokumenty. Ak sa dôležité archiválie nedajú získať natrvalo, tak sa len zapožičiavajú na zdigitalizovanie. Darované alebo natrvalo získané skautské archiválie sa zhromažďujú v archíve Skautského múzea v Ružomberku.

VÝZVY DO BUDÚCNOSTI

Výzvou pre budúcu činnosť HK je hlbšie premyslieť stratégiu aktívneho hľadania, systematického zhromažďovania a získavania skautských archiválií nielen z historicky uzavretých období fungovania skautingu na Slovensku (do r. 1970), ale už aj pomaly historických prameňov z počiatočného obdobia obnovy skautingu po r. 1989, najmä na lokálnej úrovni. S tým je spojená otázka budúcej existencie „kamenného“ skautského archívu, v ktorom by sa už malo odbornejšie pracovať s archívnym materiálom a kde by sa malo viac pozornosti venovať predarchívnej a metodickej činnosti. Je to dôležité pre ďalší výskum dejín skautingu na Slovensku a zachovanie skautského historického povedomia.

Rastislav Lukáč – Orol

Contact Us

Návrat hore