Ako sa k nám dostalo a dostáva Betlehemské svetlo

25. február 2020 │ PETER JANOTA - SLÍŽIK

Ako vznikla myšlienka Betlehemského svetla a kedy a odkiaľ sa k nám prvý raz dostalo Betlehemské svetlo?

V novembri 1990 sestra Ing. Zora Václavová prišla s návrhom, aby sa Slovenský skauting pripojil k rakúskej akcii „Licht ins Dunkel“, v rámci ktorej je rozširovanie Svetla priateľstva, ohňa privezeného telesne postihnutým dieťaťom z Betlehema. V Betleheme ho odpáli z večného ohňa v Bazilike narodenia Ježiša Krista. Táto akcia Hornorakúskeho rozhlasu a televízie prebieha od roku 1986 a rakúsky skaut Bertl Grünwald sa k nej pripojil spolu s oddielmi  3. viedenského okresu v roku 1989. Skauti začali svetlo rozširovať po celom Rakúsku.

Náčelníctvo Slovenského skautingu poverilo chlapčenskú kmeňovú radu, aby sa zaoberala touto myšlienkou. Kmeňová rada chlapcov na svojom zasadaní v Trnave 18.11.1990 úlohou č.66/5 uložila kmeňovému miestonáčelníkovi br. Petrovi Janotovi, aby akciu pripravil a realizoval na Slovensku.

Brat Peter Janota akciu začal realizovať tromi smermi:

1/ Smerom na rakúskych skautov – kontakt na br. Bertla Grünwalda a viedenských skautov zabezpečovala sestra Ing. Zora Václavová.
2/ Oslovenie ČSD, ohľadom povolenia prevozu Betlehemského svetla, zabezpečoval brat Ing. Jaroslav Loebl, vďaka ktorému bol možný prevoz v služobných vagónoch jednotlivých vlakových súprav.
3/Oslovenie všetkých okresných vodcov. Listom kmeňového miestonáčelníka z 18.novembra boli všetci okresní vodcovia oslovení a požiadaní o rozširovanie Betlehemského svetla.

Samotná realizácia

1990

Do Viedne 21.12.1990 išli pre Betlehemské svetlo na stanicu Westbanhof bratia Peter Janota, Ing. Miloš Šlosár, Dr. Marianna Šaškyová a Ing. Stanislav Krčmář so svojimi autami plnými bratislavských skautov. Vo večerných hodinách priviezli svetlo do Bratislavy a ráno ho dopravili k vyzdobenému služobnému vagónu vlaku Dargov. S týmto vlakom v sprievode bratov Ing. Miloša Šlosára a Ing. Jaroslava Loebla svetlo putovalo cez Žilinu do Košíc. Brat Peter Janota požiadal náčelníctvo Slovenského skautingu o zakúpenie petrolejových lámp. Tieto zapálené s Betlehemským svetlom odovzdávali skautom bratia Loebl a Šlosár počas cesty na jednotlivých staniciach. Z Košíc putovalo svetlo 23.12. po trase Košice – Zvolen – Kozárovce – Lužianky sprevádzané bratom Loeblom späť do Bratislavy. Výsledkom propagácie spravodajského odboru KCHR pod vedením Ing. Igora Janotu bolo, že už v tomto roku svetlo odoberali v 33 staniciach skauti, členovia rehôl a tiež civilisti.

V Bratislave dňa 23.12.1990 na Hviezdoslavovom námestí Betlehemské svetlo privítali páni JUDr. Ján Čarnogurský, podpredseda vlády SR, Dr. Peter Kresánek, primátor hl. mesta Bratislavy a za Bratislavskú skautskú radu Ing. Stanislav Krčmář. Po skončení akcie br. Peter Janota zhromaždil a spracoval hlásenia od okresných vodcov a vypracoval správu pre náčelníctvo.

1991

V tomto roku KRCH rozhodla dňa 28.9.1991 o opätovnej účasti Slovenského skautingu na akcii  Betlehemské svetlo. Z tohoto podujatia sa stáva tradičná akcia Slovenského skautingu so stálym obsadením organizátorov. Hlavným organizátorom bol určený kmeňový miestonáčelník a predseda organizačného odboru brat Peter Janota. Tento požiadal o vybavovanie povolenia na ČSD brata Loebla, ktorý sa ochotne a úspešne úlohy ujal. Brat Šlosár zabezpečil autobus, ktorým išla skupina bratislavských skautiek a skautov do Viedne pre Betlehemské svetlo. Preberaniu svetla predchádzali zložité rokovania, nakoľko Rakúska televízia požiadala Slovenskú televíziu o spoluúčasť na akcii. Slovenská televízia bola zásadne proti rozširovaniu svetla skôr, ako sa svetlo oficiálne preberie na hraniciach. Na rokovaniach s ST sa zúčastňovali br. Ing.Igor Janota, ses.Ing. Zora Václavová, br. Peter Janota a br. Ing. Stanislav Krčmář. Kvôli týmto problémom boli rokovania aj vo Viedni, ktorých sa zúčastnili ses. Ing. Zora Václavová, br. Peter Janota a br. Ing. Stanislav Krčmář. Výsledkom rokovaní bolo, že Betlehemské svetlo prebrali vo Viedni 21.12.1991 ses. Zora Václavová, br. Peter Janota a br. Šlosár a Krčmář. Rozvoz v tichosti, len za účasti skautov zabezpečili 22.12.1991 br. Šlosár a Loebl. Trasa a vlaky boli tak ako minulý rok. Bratislava – Žilina – Košice bratia Loebl a Šlosár vlakom Dargov a z Košíc 23.12.1991 cez Zvolen a Kozárovce brat Loebl. Ďalšie trasy Bratislava – Skalica zabezpečili bratia zo Skalice pod vedením br. Praskača a trasu Bratislava – Nové Zámky bratia Čepela a Druga.

24.decembra dopoludnia bolo slávnostné a oficiálne preberanie Betlehemského svetla v Kittse veľvyslankyňou ČSFR v Rakúsku p. M. Vašáryovou, ktorého sa zúčastnili za Slovenský skauting br. Bedrich Schwab, Peter Janota, Juraj Halahyja  a skupina 20 skautov. Po skončení akcie br. Peter Janota zhromaždil a spracoval hlásenia od okresných vodcov a vypracoval správu pre náčelníctvo.

1992

Rozhodnutím náčelníctva bola organizovaním akcie Betlehemské svetlo poverená Organizačná rada náčelníctva v zložení br. Halahyja, Janota a ses. Slamková. Organizačné zabezpečenie v rámci Slovenska mali na starosti br. Peter Janota a Ing. Juraj Halahyja. O nadviazanie kontaktu a celú spoluprácu s rakúskymi skautmi sme opätovne požiadali ses. Václavovú. Brat Loebl tradične zabezpečil povolenie ČSD na prepravu Betlehemského svetla.

Dňa 20.12.1992 išla skupina bratislavských skautov do Viedne autobusom, ktorý zabezpečil br. Šlosár. Slávnosti preberania Betlehemského svetla sa zúčastnili br. Rubeš, náčelník Slovenského skautingu, Schwab, Peter Janota, Šlosár, Václav a sestry Henčlová, Slamková a skupina 25 skautov. Taktiež zo Žiliny br. Ičo, ktorý celý ceremoniál nakrúcal pre SÚLŠ.

21.12.1992 ráno odišlo Betlehemské svetlo z Bratislavy trasou Bratislava – Žilina – Poprad – Košice sprevádzané br. Loeblom. V Poprade br. Loebla vystriedala sestra Angesa Kovalčíková z Košíc, ktorá svetlo dopravila až do východnej metropoly, do Košíc. V dopoludňajších hodinách svetlo na trase Bratislava – Zvolen viezli sestry Fintová a Grünermelovou. Neskôr poobede do Nových Zámkov viezol svetlo brat Čepela. Sestra Vlčková s bratom Franekom viezli podvečer svetlo do Prievidze. Do Skalice zabezpečoval rozšírenie brat Praskač. Ku každému vlaku svetlo prinášali sestra Nora Janotová a brat Igor Janota. Po skončení akcie br. Peter Janota zhromaždil a spracoval hlásenia od okresných vodcov a vypracoval správu pre náčelníctvo. Na základe tejto správy, sestry Nora Janotová, Zora Václavová a Elena Milecová po prvý raz spracovali a vydali bulletin Betlehemské svetlo 1992.

1993

V roku 1993 zabezpečením už tradičnej akcie Betlehemské svetlo poverilo náčelníctvo br. Petra Janotu a Miloša Šlosára. Sestra Zora Václavová a brat Igor Janota zabezpečili nakontaktovanie s rakúskymi skautmi, konkrétne s bratom Bertlom Grünwaldom. Brat Loebl zabezpečil povolenie na prepravu vlakom na Riaditeľstve ŽSR. Autobus do Viedne už tradične zabezpečoval brat Šlosár a celú akciu koordinoval brat Peter Janota.

18. decembra skupina bratislavských skautov pod vedením brata Petra Janotu a Miloša Šlosára išla do Viedne do klubovne Wr.gruppen  6.und 7., kde ich privítal br. Bertl Grünwald. V odpoludňajších hodinách bolo slávnostné preberanie Betlehemského svetla v krypte kostola Schottenkirche, kde vystupovali za Slovensko ses. Slamková a bratia Šlosár a Janota. Slávnostný pozdrav predniesol brat Igor Janota.

Na druhý deň, t.j. 19. decembra skorým ranným rýchlikom br. Schwab viezol svetlo do Žiliny, odkiaľ ho žilinskí skauti na čele s br. Kvasnicom viezli cez Čadcu do Českého Tešína, kde ho prevzali poľskí skauti. Skauti z Čadce na čele s br. Mirom Golisom odovzdali svetlo poľským bratom na hraničnom prechode Skalité – Zwardoň. Ďalším rýchlikom išlo Betlehemské svetlo tradičnou trasou Bratislava – Žilina – Kysak. (Do Košíc sa so svetlom nešlo kvôli epidémii infekčnej žltačky v Košiciach.)  Svetlo sprevádzali bratia Loebl, Králik a Schiller. Na trase Bratislava – Zvolen svetlo sprevádzal brat František Štassel. Do Prievidze svetlo viezla sestra Vlčková. Na trase Bratislava – Žilina – Košice v Novom Meste nad Váhom skauti preberali svetlo a pod vedením brata Bojanovského ho odovzdali pri obci Květná moravským skautom. Propagáciu akcie v celoslovenských informačných médiách zabezpečovali brat Igor Janota, sestra Nóra Janotová a brat Jozef Bojanovský. O informovanosť skautskej verejnosti sa starali bratia Peter Janota a Bedrich Schwab. Po skončení akcie br. Peter Janota zhromaždil a spracoval hlásenia od okresných vodcov a vypracoval správu pre náčelníctvo. Na základe tejto správy, sestra Nora Janotová a brat Igor Janota spracovali a vydali bulletin Betlehemské svetlo 1993, ktorý sa posiela do Viedne, ako prezentácia rozširovania Betlehemského svetla po Slovensku a ďalej do Európy. Celý materiál o Betlehemskom svetlo je zhromaždený v archíve Betlehemské svetlo, ktorý vedie br. Peter Janota.

1994

Rozhodnutím náčelníctva z 10.9.1994 Slovenský skauting sa zúčastnil na akcii Betlehemské svetlo 1994. Zodpovední za organizáciu boli bratia Peter Janota a Miloš Šlosár. Požiadali brata Igora Janotu o skontaktovanie sa s br. Bertlom Grünwaldom a brata Loebla o vybavenie povolenia na rozvoz svetla po železnici.

Bratia Peter Janota a Miloš Šlosár pripravili dve alternatívy rozšírenia svetla a to:

1/ autami
2/ tradične vlakom.

Tieto alternatívy predložili na rozhodnutie na stretnutí okresných vodcov v Žiline. Okresní vodcovia rozhodli o alternatíve tradičnej, čiže rozvoz vlakmi.

Brat Šlosár zabezpečil autobus pre 20 bratislavských, 5 pezinských skautov. Brat Peter Janota skoordinoval akciu tak, že do Viedne spolu so skautmi išlo aj 5 telesne postihnutých detí (z nich jeden vozičkár) z Ústavu sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú mládež. Tým sa nám podarilo, ako prvej mimorakúskej skautskej skupine zapojiť do tejto akcie i deti, ktoré sú handicapované. Na slávnostnom odovzdávaní Betlehemského svetla brat Bertl Grünwald poďakoval slovenským a maďarským skautom za ich zásluhy o rozšírenie myšlienky Betlehemského svetla do krajín východnej Európy. Akcia nadobúda už takmer celoeurópske rozmery. Pri slávnostnom preberaní svetla sestra Slamková predniesla pozdravy za Slovenský skauting. Brat Peter Janota, ako hlavný organizátor sa preberania svetla nemohol zúčastniť z dôvodu osláv 75. výročia Slovenského skautingu v Žiline, ale vo večerných hodinách koordinoval prípravu na rozvoz svetla 18. decembra.

18. decembra o 0,15 hod. z Bratislavy odišla vlakom skupina skautov 3.okresu Bratislava pod vedením okresného vodcu br. Miloša Šlosára a sestry Slamkovej a viezla svetlo do Popradu. V Poprade čakal na svetlo br. Rubeš (ktorý v spolupráci s br. Petrom Janotom nadviazali kontakt s poľskými skautami a dohodli odovzdanie svetla) a tiež  popradskí skauti. Osobným autom a autobusom, ktorý viezol skupinu cca 30 skautov, svetlo dopravili na hraničný prechod Lysá Poľana, kde ho slávnostne odovzdali zástupcom poľských skautov.

Druhý odchod svetla bol rýchlikom Čingov na trase Bratislava – Žilina – Košice, kde svetlo sprevádzali bratia Loebl, Králik a Šramko. Na obed odchádzalo svetlo do Zvolena a o 16,50 pod vedením sestry Vlčkovej vlak odvážal svetlo i do Prievidze. Okresní vodcovia bratia Vojtech Slávik a Tibor Sokol zabezpečili hladký priebeh akcie na trasách Bratislava – Zvolen a Bratislava – Prievidza. Prinesenie svetla k vlakom už tradične zabezpečil brat Igor Janota a sestra Nora Janotová. Celoslovenskú propagáciu v tlači, rozhlase a televízii zabezpečovali bratia Igor Janota, Jozef Bojanovský a sestra Nora Janotová. Informovanie Slovenským rozhlasom do zahraničia zabezpečili bratia Igor a Peter Janotovci.

Peter Janota – Slížik
Historická komisia

Contact Us

Návrat hore