Správa o činnosti Historickej komisie Slovenského skautingu za obdobie 2017 – 2020

27. november 2020 │ Jozef Mikloš

Personálne obsadenie: V Historickej komisii súčasnosti pracuje 10 členov (Bičová, Blažko, Brabenec, Baláž, Janota, Jízdný, Lukáč, Mikloš, Novák, Ozábal). Funkciu predsedu za uvedené obdobie vykonával Peter Janota, po ňom Jozef Mikloš. Napriek tomu, že je relatívne dosť  členov, nemáme pokryté všetky regióny Slovenska, čo sa javí ako negatívny prvok. Z týchto oblastí sa informácie zháňajú veľmi ťažko, navyše rozsah činnosti členov komisie zaberá dosť široké spektrum. Uvítali by sme, ak by sa našli mladší dobrovoľníci, ktorí by sa zamerali na históriu skautingu v meste, resp. zbore v ktorom pôsobia.

Bádateľská činnosť: Členovia komisie sa zamerali na skautskú dokumentáciu   nachádzajúcu sa u staršej generácii skautov  a skautiek, Na týchto skautov a skautky získavali kontakty, následne pokiaľ je možné nadväzovali aj osobný kontakt. V rámci možností s týmito skautskými pamätníkmi boli vyhotovené audiovizuálne záznamy (živé knižnice). Materiály ktoré nám zapožičajú prevedieme a archivujeme v elektronickej podobe. Ďalšie zdroje ktoré sa snažíme získať, sú materiály nachádzajúce sa v skautských pozostalostiach po zomrelých členov skautskej organizácie. Získavame aj informácie zo štátnych a cirkevných archívov. Cenným zdrojom je štúdium starej skautskej literatúry, časopisov, kroník a zápisníc. V dnešnej dobe sú to aj informácie získané z internetu.

Dokumentačná činnosť: Veľmi mnoho času zaberá skenovanie dokumentov, fotografií, korešpondencie do elektronickej podoby. Značnú časť týchto artefaktov, ak ich komisia získala natrvalo po spracovaní odovzdávame Skautskému múzeu v Ružomberku. Za desať rokov činnosti komisie bol vytvorený celkom slušný elektronický archív, ktorý slúži k ďalšiemu spracovaniu získaných dát.

Publikačná činnosť: Množstvo získaných dát slúži na spracovanie celoslovenskej, aj lokálnej histórie skautingu. Výsledok prác ale nebolo možné publikovať a tak zviditeľniť prácu členov komisie. Knižné vydanie je dosť nákladné a vo skautskej verejnosti o históriu tiež nie je veľký záujem. V tom prípade patrí poďakovanie vedeniu Východoslovenskej oblasti, ktorá knižne vydala storočnú históriu skautingu na východnom Slovensku. Publikovať spracované práce v elektronickej podobe nebolo kde. Nádeje sme vkladali do novej webovej SLSK. Jej realizácia trvala niekoľko rokov a keď sme stratili nádej, začali členovia komisie Blažko a Lukáč pracovať na vytvorení vlastnej webovej stránke “koreneskautingu.sk“, ktorá bola spustená začiatkom novembra 2019. Zákon schválnosti zabral naplno a krátko po jej spustení bola spustená aj nová oficiálna webová stránka Slovenského skautingu. V nej je tiež vytvorený priestor pre HK. Do budúcnosti bude potrebné obe stránky prepojiť, aby sa vzájomne nenegovali. Na stránku sa postupne vkladajú spracované práce členov komisie, aj príspevky zaoberajúce sa lokálnou históriou skautingu od ďalších autorov. Tie si môžete prezrieť, prípadne stiahnuť na www.koreneskautingu.sk. V súčasnosti sú pripravené témy Skautský odboj v čase 2. svetovej vojny a história  LŠ na Slovensku od roku 1929 do roku 1969. V pláne je aj knižné vydanie br. Miroslava Jízdneho Skautské rady a vyznamenania. Ide o jedinečnú a vysokoodbornú publikáciu, ktorej vydanie zabrzdili krízové opatrenia v čase corona vírusu.

Spolupráca: Historická komisia úzko spolupracuje so Skautským múzeom Václava Rubeša v Ružomberku. Touto cestou sa chcem poďakovať správcom múzea, bývalému br. Balážovi, teraz v súčasnosti br. Burganovi. Veľmi pozitívna je aj spolupráca so Skautským inštitútom v Prahe. Disponujú bohatým archívom, ktorý je prameňom informácií aj o skautingu na Slovensku. V Krajskom múzeu v Prešove sa v jeseni 2019 realizovala expozícia k stému výročiu slovenského skautingu. Aj v tomto prípade to bola iniciatíva Východoslovenskej oblastnej rady, no na príprave a realizácii výstavy sa podieľali aj členovia historickej komisie.

Vzdelávacia činnosť: Členovia komisie prednášali o histórii skautingu na niektorých vzdelávacích podujatiach SLSK (lesné školy, sympózium v Žiline – 2017). V poslednej dobe je veľmi dobrá spolupráca s realizačným tímom LŠ Planéta. Podieľali sa aj na vzdelávacích aktivitách oblastnej a lokálnej úrovne, hlavne to boli prednášky na radcovských kurzoch.

Výzva: Práca členov komisie doposiaľ smerovala po obdobie do roku 1989. Zdroje sa postupne strácajú, bolo potrebné sústrediť z tohto obdobia čo najviac materiálu. K histórii skautingu po roku 1989 prevládol názor, že to bolo pred nedávnom, včera, to je ešte súčasnosť. V skutočnosti však už prešlo tridsať rokov a je už potrebné aj toto obdobie našej histórie začať spracovávať s plnou vážnosťou.

Do budúcnosti: Členovia komisie zachytia mnoho reálií z histórie skautingu na Slovensku. Nie však všetko. Nemáme členmi komisie pokryté celé Slovensko a je tam ešte mnoho „bielych miest“. Chápem, že činovníci zborov a oddielov majú množstvo iných povinností (program, organizačné, hospodárske, finančné a iné záležitosti) a história skautingu nebude pre nich top témou. Napriek tomu, veľmi dôležité je poznať lokálnu históriu, vlastného zboru, či oddielu. Aspoň v hlavných bodoch podchytiť hlavné medzníky života zboru a jeho oddielov. Je potrebné, aby ich poznali aj ich členovia. Aby si boli vedomí, že ich skautovanie nie iba prítomnosť, Že zbor, či oddiel ktorého sú členmi má bohatú históriu. Vzbudiť u nich hrdosť na to, že aj oni sami sú tvorcami jeho tradícií.

Predseda historickej komisie
Jozef Mikloš

Contact Us

Návrat hore